Địa chỉ: Thị trấn Kon Dơng, Mang Yang

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017