Ban giám hiệu nhà trường gồm 03 đồng chí luôn có sự thống nhất trong mọi kế hoạch chỉ đạo công tác giáo dục của nhà trường, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công việc, tạo điều kiện để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm việc có kế hoạch, chủ động sáng tạo trong công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể nhà trường, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Ban giám hiệu của nhà trường đều làm việc theo Nghị quyết, công khai và dân chủ, tạo được sự đồng thuận trong tập thể sư phạm nhà trường; các đoàn thể đều làm việc theo quy định, có kế hoạch công tác rõ ràng, nhiệt tình tích cực trong các hoạt động chung; các tổ chuyên môn tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, quan tâm bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, tổ chức sinh hoạt chuyên môn đều đặn và có hiệu quả;